කොට ඇඳුම් සහ සංස්කෘතියේ විනාශය

Posted on Updated on

Short-Skirt

ලංකාවේ සමහර මිනිසුන්ගේ මානසිකත්වය හරිම මාන්දමික බව මෑතකදී සිදු වුණ බොහෝ දේවල් වලින් පෙනී යයි. ඒවා අතුරින් ලිංගිකත්වය යනු බොහෝ අය ප්‍රසිද්ධියේ පිලිකුල් කරන මුත්, රහසින් විඳින දෙයකි. මෙයට බොහෝ විට ඇතුලත් වෙන්නේ හෙනම පඬි කතා කියන අත්දැකීම් බහුල සහ පරිණත (යැයි කියන) පුද්ගලයින්ය.

ඉතා මෑතකදී සමාජ ශාලාවක රැකියාවක් කරමින් නීති උපාධිය අවසන් කල ගැහැණු ළමයෙක් අලලා කියවෙන හෙනම සංස්කෘතික ටෝක්ස් දුටු විට මෙවැනි අදහසක් ලිවීමට තීරණය කළෙමි.

Read the rest of this entry »

Advertisements

How I write articles?

Posted on Updated on

Introduction

Humans share ideas and feelings using communication skills, which they have obtained throughout their lives. Listening & Reading (+understanding), writing and speaking are the primary modes of communication where We consider listening and reading as input methods, and writing and speaking as output modes. Even though many people can understand what they read or listen, many find it difficult to write and speak.

That is because expressing your ideas verbally or in a written mode requires immense practice, as you should be able to output your thoughts in a correct flow while trying your best to be grammatically correct.

Speaking resides in an entirely different dimension, where you need to concentrate not just on what you say, but also on how you say (such as facial expressions, gestures and voice variations).

Hence, people may think that writing is easier than speaking. However, I see it the other way, as the writer has to achieve everything using his words. Then he has to use an extensive vocabulary and be creative in using them correctly.

This article is about “writing articles” 😉

writing
(Source: http://www.hodderscape.co.uk )

 

Read the rest of this entry »

Are you blind? – “I did not see that”

Posted on Updated on

blind

Are you blind?

Stupid question, isn’t it? You won’t be reading this if you are blind. But it is deeper than you think. Let me rephrase the question.

Do you pretend to not see the things you should?

Vision is not just about what you see through your eyes, but also what your brain interprets. Two people can see the same thing but may feel two different things at the same time. It’s the way we have trained our brain.

In our current society, people are trained to ignore lots of things which happen around them. That can be due to their introvert personality or busy schedules or simply because they don’t care. This way of thinking is helpful in most cases and will avoid lots of conflicts in human interactions. But there are many downfalls of these behavior patterns as well.

Read the rest of this entry »

Are you dumb? – Social Media Maniacs

Posted on Updated on

Yes, I am. May be not completely, but for a certain amount, yes.

Are you?

What type of dumbness are we talking about here? Well, this is not a prefect world, so we can’t find any perfect people. So, this dumbness is my as for my personal opinion. And according to that, I’m dumb too. So, I’m sorry if I hurt your feelings by this article. But as always I say, this is how I feel. So, there can be a possibility that I would care, but there mostly not. 😀

Disclaimer 1: This article may contain some sensitive phrases and strong language that you might feel like punching me in my face. Since these are my personal opinions, I wouldn’t bother that much either. And yes, I will be justifying most of the things that I personally do. I’m not perfect though. But yet again, this is my article 😀

Read the rest of this entry »

Is Windows Phone that bad?

Posted on Updated on

Written on : (October 21, 2016)

Most of the people have a negative image on Windows phones. Many of them haven’t even put their hands on one, but simply putting it down because of what they’ve heard. This article is not intended to claim that Windows phone is better than other platforms, but a humble effort to clarify mythical believes you might be having.

The most complains come towards the Windows Operating System, rather than the hardware platform. These accusations would have been valid for the earliest versions of Windows Phone. But, It you take a look the leap it took from Windows Phone 8.1 to Windows 10, you would think twice before complaining.

Read the rest of this entry »

Everything is fake!

Posted on Updated on

Who are you?

Not your name! How would someone distinguish you among others? How this universe would identify you? Have you ever thought of that? Your name, Identity Card Number/National Security Number, or any other registration number you obtain can be changed or forged.

So, who are you?

Have you ever asked that question from yourself? This whole concept is based on lots of questions. Just think of the possibility of these things being real.

What if we all get a serial number given at the moment of being conceived? And what if all the things happen to us or around us are based on these serial numbers?

Read the rest of this entry »